Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Abonnement: de Overeenkomst waarmee Cliënt tegen periodieke betaling, voor een bepaalde termijn, automatisch met diens eigen effectenrekening Trading Systemen kan volgen;

- Broker: de Broker is het specifieke bedrijf, waar zowel de handelaar als de investeerder een effectenrekening heeft, en die compatibel is met de Software. Via deze effectenrekening kan Cliënt Traden en de Trading Systemen volgen. Op de Website wordt de naam van deze Broker vermeld;

- Cliënt: de investeerder die via Systems2follow een Abonnement heeft afgesloten op een Trading Systeem van een Handelaar en de Handelssignalen van dit systeem automatisch wil laten uitvoeren op zijn/haar effectenrekening bij de aangesloten Broker;

- Handelaren: Handelaren zijn personen/bedrijven met ervaring op het gebied van Traden. Hierbij gebruiken zij een Trading Systeem. Handelaren geven via de diensten van Systems2follow automatisch of manueel Handelssignalen. Handelaren volgen zelf het Trading Systeem met een eigen beleggersrekening. De Handelaren kunnen hun prestaties publiceren op het platform van Systems2follow;

- Handelssignaal: koop- of verkooporder voor een bepaald effect van een Handelaar;

- Trading Systeem: een Trading Systeem is een methode ontwikkeld door een Handelaar om een goed resultaat te bereiken op de beurs. Zo’n methode kan afhankelijk zijn van het fingerspitzengevoel van de Handelaar, maar in de meeste gevallen is het ook computergestuurd. Een succesvol Trading Systeem is vaak gebaseerd op diverse technieken, zoals een technische analyse, een fundamentele analyse, verschillende algoritmes, kwantitatieve analyse en alle andere denkbare methodieken die een Handelaar gebruikt om te bepalen waarin hij/zij investeert;

- Overeenkomst: de afspraak/afspraken die Systems2follow met Cliënt maakt met betrekking tot het Abonnement. Denk hierbij aan de duur van het Abonnement en de prijs van het Abonnement;

- Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Systems2follow verwerkt;

- Software: de software die Systems2follow gebruikt om de Trades van Handelaren automatisch te kopiëren op de effectenrekening van de Cliënt bij de Broker;

- Systems2follow: Systems2follow, een handelsnaam van Hoefnagels & Partners B.V., is een onderneming die Handelaren en Cliënten met elkaar kan verbinden middels een online platform en de Software. Systems2follow is gebruiker van deze algemene voorwaarden die overeenkomstig artikel 2 van toepassing is verklaard. Met ‘ons’ en ‘wij’ wordt dan ook Systems2follow bedoeld;

- Traden: het uitvoeren van een transactie (hierna: “Trade”), inhoudend het kopen of verkopen van effecten, zoals aandelen, obligaties, optie of future contracten;

- Website: de internetpagina https://www.systems2follow.com, waarop o.a. de resultaten (rendementen) van verschillende beleggingssystemen gepubliceerd worden. Daarnaast biedt Systems2follow de Handelaren de mogelijkheid om nadere informatie over hun Trading Systeem te publiceren.

1.2 In de definities opgenomen in dit artikel (1) zal het enkelvoud geacht worden het meervoud te omvatten en vice versa.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Systems2follow en Cliënt. Systems2follow verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Systems2follow aan Cliënt en, al dan niet daaruit voortvloeiende, Overeenkomsten die deze partijen met elkaar zijn aangegaan.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Systems2follow, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Systems2follow heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen tijdens de duur van een lopende overeenkomst met Cliënt. Die wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat Systems2follow de nieuwe versie schriftelijk van toepassing heeft verklaard en heeft toegezonden aan de Cliënt.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Systems2follow en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Cliënt kan zich middels het platform van Systems2follow abonneren op een Trading Systeem naar keuze. Wanneer Cliënt het abonnementsgeld heeft betaald krijgt hij/zij gedurende de abonnementsperiode een gebruiksrecht op de Software.

3.2 Ingelogd op het platform van de Software kan Cliënt zichzelf aansluiten op het door hem/haar gekozen Trading Systeem. Cliënt geeft hierbij toestemming dat de Trades die voortvloeien uit het gekozen Trading Systeem automatisch worden gekopieerd en uitgevoerd op zijn/haar effectenrekening bij de Broker.

3.3 De Software werkt alleen indien de Cliënt een beleggersrekening heeft bij de Broker. Indien Cliënt een Abonnement heeft afgesloten op een Trading Systeem, dient Cliënt dus zelf zorg te dragen dat de rekening ook daadwerkelijk geopend wordt. Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.

3.4 Het kan voorkomen dat Systems2follow van gelieerde Broker moet wisselen, bijvoorbeeld omdat de Broker stopt met het aanbieden van de desbetreffende diensten. In dat geval gaat Systems2follow zo snel mogelijk opzoek naar een vergelijkbare broker om het Abonnement te continueren. Tijdens de periode waarbij de orders niet kunnen worden uitgevoerd wordt het abonnement bevroren. Dat houdt in dat open posities behouden blijven, maar dat er tijdelijk geen nieuwe Handelssignalen binnen kunnen komen. Het abonnement wordt kosteloos verlengd voor de duur van deze periode.

3.5 Indien Cliënt onze diensten gebruikt om beleggingsopdrachten te verstrekken, verstrekt hij/zij die opdrachten aan de Broker en niet aan ons. Wij bieden Cliënt uitsluitend de mogelijkheid onze diensten te gebruiken als hulpmiddel.

Artikel 4. Overige verplichtingen en mogelijkheden Cliënt

4.1 Door het afsluiten van een abonnement en het gebruiken van onze diensten verklaart Cliënt dat hij/zij 18 jaar of ouder is en het Abonnement niet gaat gebruiken om beroepsmatig gelden te beleggen.  Indien Cliënt dit wél doet is hij/zij van rechtswege in gebreke en zal hij/zij aan Systems2follow voor iedere overtreding een dadelijk opeisbare boete verbeuren van  € 10.000,-  per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Systems2follow, voortduurt, onverminderd het recht van Systems2follow om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

4.2 Cliënt heeft zelf de volledige controle over zijn/haar effectenrekening bij Broker en is daarom logischerwijs ook ten alle tijden zelf verantwoordelijk daarvoor.

4.3 Cliënt dient er zorg voor te dragen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft om de Handelssignalen te volgen. Voor elk Trading Systeem is duidelijk aangegeven hoeveel geld beschikbaar moet zijn om deel te mogen nemen. Onvoldoende beschikbaar geld kan ertoe leiden dat Trades niet kunnen worden uitgevoerd op zijn/haar effectenrekening. Het niet voldoende geld hebben op de rekening kan ervoor zorgen dat Cliënt rendement misloopt. Dit is voor eigen rekening en risico.

4.4 De Cliënt dient ervoor te zorgen dat de handelspermissies zo zijn ingesteld dat de Trades van de handelaar zijn geoorloofd op zijn rekening. Voorbeeld: handelt een Trading Systeem in ‘futures Amerika’, dan dient een Cliënt te zorgen dat hij/zij op zijn effectenrekening toestemming heeft om in ‘futures Amerika’ te handelen. Deze handelspermissies kunnen zelf op de effectenrekening bij de Broker worden ingesteld.

4.5 Cliënt is vrij om te koppelen met en te ontkoppelen van het Trading Systeem waarop hij/zij een abonnement heeft gedurende de abonnementsperiode. Ontkoppelen geeft geen recht op verlenging van de abonnementsperiode.

4.6 De Cliënt kan gedurende de abonnementsperiode op elk moment ingrijpen naar eigen inzicht. Dit dient Cliënt zelf aan te geven via de Software, conform de instructies uit de handleiding van de Software. Ingrijpen betekent dat hij ingenomen posities zelf kan sluiten, of nieuwe posities kan tegenhouden. Hierdoor houdt Cliënt de volledige controle over zijn effectenrekening.

4.7 Indien een Cliënt geen gebruik meer wil maken van Handelssignalen kan hij dit pauzeren of zich hiervoor uitschrijven. Uitschrijven of pauzeren geeft geen recht tot restitutie van het abonnementsgeld. Mocht er sprake zijn van een winstfee-vergoeding, dan zal deze berekend worden op basis van het High-Water Mark principe. Indien Cliënt vroegtijdig stopt met volgen dan is dat voor eigen rekening. Indien een Cliënt de winstfee factuur niet binnen 14 dagen voldoet zal hij/zij automatisch op pauze worden gezet, tot het moment dat de betaling is ontvangen.

4.8 Het is Cliënt niet toegestaan zijn/haar inloggegevens aan anderen ter beschikking te stellen of aan hen toegang te verschaffen tot de diensten.

Artikel 5. Overdracht

5.1 Cliënt geeft Systems2follow reeds bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cliënt nodig te hebben, om de gehele Overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen.

Artikel 6. Contractduur

6.1 De Overeenkomst tussen Systems2follow en Cliënt wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Het Abonnement start op het moment dat Cliënt de prijs voor Abonnement heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk een andere startdatum overeen is gekomen.

6.3 Indien Cliënt geen gebruik meer wenst te maken van de Handelssignalen kan hij/zij zich hiervoor uitschrijven/de Handelssignalen pauzeren op het platform van de Software. Dit laat het (doorlopen van het) abonnement en de verschuldigde abonnementsprijs onverlet.  

Artikel 7. Prijzen

7.1 De kosten van een Abonnement voor elk Trading Systeem staan vermeld op de Website. Voor afgesloten Abonnementen geldt dat de eerste betaling bij vooruitbetaling verschuldigd is. Eventuele prijsverhogingen van het Trading Systeem zijn pas van toepassing op de Overeenkomst vanaf (automatische) verlenging of vanaf het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst.

7.2 De abonnementskosten kunnen vast en/of variabel zijn afhankelijk van de keuze van het Trading Systeem. Variabele kosten bestaan uit een winstfee, welke op een High-Water Mark principe worden berekend.

7.3 De winstfee wordt door Systems2follow geïnd door middel van een winstfee factuur bij het bereiken van elke € 1.000,- winst door Cliënt. Ook bij het eindigen van het Abonnement wordt de winstfee balans opgemaakt en een winstfee factuur gestuurd, ook indien de resterende winst lager is dan € 1.000,-.

7.4 De bedragen vermeld in de Overeenkomst en de Website zijn exclusief eventuele kosten die Cliënt bij de Broker maakt. De overeenkomst tussen Cliënt en de Broker staat los van de Overeenkomst.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling van de door de Systems2follow verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Systems2follow aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de verschuldigde kosten schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

8.2 Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn, dan is de Cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Cliënt is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente (bij handelstransacties), verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Cliënt in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

8.3 Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen abonnementsperiode.

8.4 Systems2follow heeft in de eerste plaats het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Systems2follow kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8.5 Systems2follow kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9. Rente en incasso

9.1 Indien Cliënt een consument is en hij/zij na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Systems2follow aan Cliënt een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Cliënt binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan.

9.2 Indien Cliënt geen consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd.

9.3 Systems2follow stuurt aan Cliënt een schriftelijke sommatie ter betaling van het openstaande bedrag, de verschuldigde rente over het openstaande bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente daarover. Dit geschiedt binnen de uiterste termijn van 7 dagen.

9.4 Indien Cliënt na verstrijken van de uiterste termijn niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal Systems2follow een gerechtelijke vordering tegen Cliënt kunnen instellen. Alle gerechtelijke en/of executiekosten, die Systems2follow heeft moeten maken als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt, komen dan eveneens voor rekening van Cliënt.

Artikel 10. Opzeggen

10.1 De Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds opgezegd worden door Cliënt. Cliënt kan het Abonnement voor bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.

10.2 Indien Cliënt geen consument is geldt het volgende: na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode tegen de dan geldende abonnementsprijs voor hetzelfde product, tenzij Cliënt het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.

10.3 Indien Cliënt een consument is geldt het volgende: na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende abonnementsprijs voor hetzelfde product, tenzij Cliënt het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Cliënt het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Cliënt het Abonnement rechtsgeldig opzegt voor het verstrijken van de betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.

10.4 Opzegging van een Abonnement kan elektronisch (via een ondubbelzinnige e-mail naar info@systems2follow.com) of per post. Hierbij geldt het moment van aankomen van het bericht als het moment waartegen de opzegging wordt gedaan.

10.5 Systems2follow is gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor de Cliënt in kwestie.

10.6 Indien het Abonnement door Cliënt wordt opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn, heeft Systems2follow recht op 100% van de abonnementsprijs over de abonnementsperiode.

Artikel 11. Opschorten en ontbinden

11.1 Systems2follow is bevoegd de nakoming van de verplichtingen met onmiddellijke ingang, zonder verplichting tot enige schadevergoeding, op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

- Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- Na het sluiten van de Overeenkomst Systems2follow ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Systems2follow daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten. Bijvoorbeeld wanneer de levering van de diensten onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

11.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Systems2follow op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Systems2follow de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Systems2follow zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

11.3 Systems2follow behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Systems2follow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade geleden door Cliënt of derden, zoals gederfde winst of verlies, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de  onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van gebruik, van onze diensten.

12.2 Indien de bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geen werking heeft, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.3 Systems2follow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor zover Systems2follow is uitgegaan van eventueel door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Systems2follow kenbaar behoorde te zijn.

12.4 Onder schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Systems2follow is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder niet limitatief begrepen; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Systems2follow heeft te allen tijde het recht om de door Cliënt te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

12.6 De aansprakelijkheid van Systems2follow is in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Systems2follow of zijn ondergeschikten.

12.8 De Cliënt doet afstand van het recht om personen of rechtspersonen, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan Systems2follow, aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. De in deze algemene voorwaarden neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Systems2follow ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Systems2follow geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Systems2follow niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals een storing.

13.3 Systems2follow heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Systems2follow zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1 In het kader van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Systems2follow persoonsgegevens van Cliënt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN nummer verwerkt. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Cliënten. Wij doen dit met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 Systems2follow informeert Cliënt zo spoedig mogelijk over het ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens van Cliënt zijn betrokken. Systems2follow zal Cliënt vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

14.3 Wanneer de Overeenkomst tussen Systems2follow en Cliënt eindigt, zal Systems2follow de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Cliënt en/of vernietigen, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Systems2follow. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden beoogt enig intellectueel eigendomsrecht aan Cliënt over te dragen. Cliënt verkrijgt uitsluitend een beperkt recht op gebruik van onze diensten.

15.2 Alle door (of via) Systems2follow verstrekte producten/diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Systems2follow worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Indien Cliënt dit wél doet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is hij/zij van rechtswege in gebreke en zal hij/zij aan Systems2follow voor iedere overtreding een dadelijk opeisbare boete verbeuren van  € 10.000,-  per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Systems2follow, voortduurt, onverminderd het recht van Systems2follow om in plaats daarvan volledige schadevergoeding (waaronder misgelopen winst) te vorderen

Artikel 16. Disclaimer

16.1 Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Cliënt kan (een deel van) zijn/haar inleg verliezen. Het gebruik van onze diensten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van Cliënt. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

16.2 Systems2follow is een softwarebedrijf dat oplossingen biedt op het gebied van financiële informatie. Systems2follow is geen financiële dienstverlener of beleggingsonderneming en geeft geen financieel advies. Wij staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn niet vergunningsplichtig. De Brokers die aan ons platform zijn gekoppeld, vallen uiteraard wel onder toezicht van de relevante autoriteiten.

16.3 Systems2follow is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit/werkwijze van de Handelaar. Mededelingen van ons of van derde partijen zoals Handelaren bevatten geen beleggingsadvies omtrent de aan- of verkoop van effecten. Deze mededelingen zijn altijd bedoeld als algemeen van aard en zijn niet toegespitst op de persoonlijke situatie van Cliënt. Cliënt moet zelf beoordelen of en hoe hij/zij mededelingen of Handelssignalen wilt gebruiken. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keus voor een Handelssysteem.

16.4 De informatie op de Website en in de Software wordt met zorg samengesteld, maar het blijft mensenwerk. Systems2follow is niet gehouden aan kennelijke verschrijvingen.

16.5 Systems2follow zal binnen haar mogelijkheden er alles aan doen om haar diensten en de Software altijd online beschikbaar te houden en fouten te voorkomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van eventuele gebreken hieraan. De Software is namelijk sterk afhankelijk van derde partijen. Systems2follow zal eventuele gebreken wel zo snel mogelijk trachten te verhelpen.

16.6 Indien daar aanleiding toe is kunnen wij, naar eigen inzicht, de door ons aangeboden diensten ontwikkelen. In het bijzonder zijn wij gerechtigd updates uit te voeren en Trading Systemen aan te passen of te verwijderen van ons platform. Wij zullen wijzigingen die van invloed zijn op het gebruik van Cliënt communiceren. Systems2follow is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit (indirect) voortvloeit en dergelijke wijzigingen in de diensten geeft Cliënt niet het recht de Overeenkomst te beëindigen.  

16.7 Systems2follow staat niet in voor de juiste, tijdige en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of andere berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 17. Herroepingsrecht

17.1 Indien Cliënt consument is en de Overeenkomst onder het herroepingsrecht valt, kan Cliënt binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst zonder opgave van redenen de met Systems2follow gesloten Overeenkomst herroepen.

17.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Cliënt ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing van hem/haar om de Overeenkomst te herroepen. Cliënt kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat staat op onze website, maar is hiertoe niet verplicht. Onze contactgegevens vindt Cliënt op de Website en in deze algemene voorwaarden.

Artikel 18. Vervaltermijn

18.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde dan ook jegens Systems2follow in verband met het verrichten van werkzaamheden door Systems2follow in ieder geval 1 jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Contactgegevens

19.1 Systems2follow contactgegevens:

- E-mail: info@systems2follow.com

- Telefoon +31 (0) 851 309 247

- KVK-nummer: 14634755

- Bankrekening: NL48INGB 0009 5166 99

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Op alle overeenkomsten tussen Systems2follow en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen Systems2follow en Cliënt worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Systems2follow zijn vestigingsplaats heeft, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is. Niettemin heeft Systems2follow het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.